Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Źródła finansowania

Źródło

Ogółem

PLN

%

1. Dofinansowanie projektu

30.883.841,79

98,99

  1.1 Wkład wspólnotowy (EFRR)

26.251.265,52

85,00

  1.2 Budżet państwa

4.632.576,27

15,00

2. Wkład własny Beneficjenta

314.135,44

1,01

 Koszty kwalifikowane

30.883.841,79

98,99

 Koszty niekwalifikowane (środki własne PŚk)

314.135,44

1,01

 Ogółem

31.197.977,23

100,00

 

© DESIGN 69 - tworzenie stron www