Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Zakładane efekty

Produkty projektu ENERGIS:

 • Liczba nowo wybudowanych obiektów dydakt. - 1 szt.
 • Liczba nowo wybudowanych sal dydakt. i lab. - 22 szt.
 • Liczba nowo wybudowanych i wyposażonych w aparaturę laboratoriów - 4 szt.
 • Powierzchnia nowo wybudowanych ob. dydakt. -5 121,24 m2
 • Kubatura nowo wybudowanych ob.dydakt. - 23 366,51 m3
 • Liczba nowo wybudowanych sal klubowych - 1 szt.
 • Powierzchnia nowo wybudowanych sal klub. - 462 m2

Rezultaty projektu ENERGIS

 • Liczba studentów (4 kierunków), w tym doktorantów korzystających z nowo wybudowanego obiektu - 4 950 osób;
 • Liczba studentów, w tym doktorantów korzystających z nowo powstałych i wyposażonych w aparaturę 4 laboratoriów - 8 492 osoby;
 • Szerokie zastosowanie technologii ICT w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych, seminaryjnych i laboratoryjnych);
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych bezpośrednio na systemach energetycznych i systemach inteligentnych eksploatowanego budynku ENERGIS;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych) w ramach nowo powstałych przedmiotów specjalistycznych: energia ze źródeł odnawialnych, akumulacja ciepła, pompy gruntowe, pompy powietrzne, instalacje solarne, instalacje fotowoltaniczne, pokrycia energoaktywne, budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, budynki inteligentne, systemy inteligentne, sterowanie w układach ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, projektowanie, modelowanie i symulacja w instalacjach sterowanych, wymienniki i odzysk ciepła, nanomateriały i nanotechnologie, nowe materiały w technice, absorbcja i akumulacja gazów;
 • Poprzez wybudowaną infrastrukturę wsparcie dla uruchomienia 3 nowych kierunków, studiów II stopnia na 3 kierunkach, III stopnia na 1 kierunku;
 • Włączanie studentów w prace badawcze zespołów badawczych oraz w ramach studenckich kół naukowych i studiów III stopnia;
 • Uzyskanie przez studentów prostego dostępu do informacji dzięki sieci USOS oraz wyrobienie u nich nawyków do korzystania z elektronicznych metod komunikacji.

Ponadto, zastosowanie w planowanym obiekcie nowych rozwiązań technologicznych w postaci instalacji inteligentnej budynku, urządzeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne), energię zakumulowaną w gruncie i powietrzu (pompy ciepła, rekuperatory) w połączeniu z nowoczesnymi materiałami termoizolacyjnymi pozwoli na:

 • znaczną samowystarczalność budynku pod względem energetycznym,
 • ograniczenie strat energetycznych w planowanym obiekcie,
 • zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do otoczenia,
 • zarządzanie i nadzorowanie pracy urządzeń i instalacji umożliwiających przepływ nośników energii.

Wyposażenie budynku w interdyscyplinarne laboratoria z wysoko wyspecjalizowaną aparaturę badawczą wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwi także:

 • prowadzenie prac badawczych unikatowych w skali kraju z zakresu energetyki odnawialnej oraz powiązania jej konwencjonalnymi układami ciepłowniczymi
  i elektroenergetycznymi,
 • prowadzenie prac badawczych dotyczących zarządzenia i sterowania rozproszonymi źródłami energii oraz monitorowania jakości zasilania, a także propagacji zakłóceń w systemie zasilania budynku,
 • realizację prac magisterskich, doktorskich oraz habilitacyjnych,
 • podjęcie równorzędnej współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi rozwiniętych krajów europejskich, w tym współpracy w ramach europejskich programów badawczych, obejmującej zarówno realizację usług badawczych, jak również wymianę pracowników i studentów,
 • stworzenie bazy laboratoryjnej dla przemysłu Regionu Świętokrzyskiego i współpracę w ramach programów operacyjnych oraz grantów,
 • organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla młodzieży ostatnich roczników szkół średnich oraz przyszłych użytkowników systemów pozyskiwania energii.
© DESIGN 69 - tworzenie stron www